Vaš Doktor

CALCIUM (serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kalcij je jedan od biohemijskih markera razgradnje kostiju.

Normalan nalaz: ukupni kalcij za žene i muškarce od 15-70 g. 2,14-2,53 mmol/L

Jonizirani kalcij za žene i muškarce iznad 18 g. 1,16-1,32 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Primarni hiperparatireodizam
2.         Rahitis
3.         Osteoporoza
4.         Metastatski karcinom kosti
5.         Granulomatozni poremećaji, npr. sarkoidoza (ganulomatous disorders, e.g., sarcoidosis)
6.         Addisonova bolest
7.         Tireotoksikoza
8.         Pagetova bolest
9.         Respiracijska i bubrežna tubularna acidoza
10.       idiopatska hiperkalciurija
11.       Wilsonova bolest
12.       Cushingov sindrom
13.       Akromegalija
14.        Neoplazme: čvrsti tumori – dojki, pluća, pankreasa, bubrega, ovarija (neoplasms: solid tumors – breast, lung,
pancreas, kidneys, ovary)
15.        Hematološki kanceri: leukemija, mijelom, limfosarkom, limfom T-ćelija kod odraslih, Burkitt -ov limfom
(hematologic cancers: leucemia, myeloma, lymphosarcoma, adult T-cell lymphoma, Burkitt's lymphoma)
16.        Prolongirana imobilizacija: povećava se koštana resorpcija (Prolongated immobilization: increased bone
resorption)
17.        Intoksikacija D vitaminom, mliječno-milk alkalni sindrom (Vitamin D intoxication, milk-alkali syndrome)
18.       Dugotrajni tjelesni napor
19.       Pretjerano izlaganje suncu
20.        Lijekovi: oralni kontraceptivi, androgeni, kalcijeve soli, hronična upotreba diuretika, estrogeni, gastrin,
glukagon, glukoza, inzulin, magnezijeve soli, fosfati, transfuzija krvi, acetazolamid, amonij-hlorid, kalcitonin,
vitamin D
21.       Familijarna hipokalciurična hyperkalcemija
22.       Intoksikacija vitaminom A
23.       Feohromocitom,
24.       SLE
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hipoparatireoidizam
2.         Malasorpcijski sindrom
3.         Akutni pankreatitis
4.         Ciroza jetre
5.         Osteomalacija (sa hiperfosfatemijom i hipokalcijemijom)
6.         Renalna-bubrežna osteodistrofija
7.         Nasljedni rahitis ovisan o vitaminu D
8.         Trudnoća i laktacija
9.         Hipoalbuminemija: svako smanjenje serumskog albumina g/L, će smanjiti serumski kalcij za 0.8 mg/dl ali neće
promjeniti slobodni-jonizirani kalcij (hypoalbuminemia: each decrease in serum albumin g/L will decrease
serum calcium by 0.8 mg/dl but will not change free-ionized calcium)
10.       Maligne bolesti
11.       Hipotireoidizam
12.       Celijakija
13.       Steatoreja
14.       Hipomagnezemija (hypomagnesemia)
15.       Osteblastična metastaza (osteoblastic metastases)
16.        Sekundarna hipokalcemija uzrokovana povećanjem depozita kalcija u kostima, abdomenu (hypocalcemia is
secondary to increased calcium deposits – bone, abdomen)
17.       Pseudohipoparatiroidizam (PHP)
18.       Idiopatski hipoparatiroidizam, hirurško uklanjanje paratiroideje
19.        Lijekovi: antikonvulzivi, kalcitonin, kortikosteroidi, diuretici (početni učinak), estrogeni, gastrin, glukagon,
inzulin, magnezijeve soli, fosfati, transfuzija krvi, karbamezapin, fenitoin, fluoridi, citrati, oksalati
20.       Hiponatrijemija
21.       EDTA
22.       Alkalna mokraća
23.       Oksalat
24.       Akutne bolesti
25.       Nakon jela
26.        Sindrom gladne kosti: brzi transfer kalcija iz plazme u kosti poslije uklanjanja paratiroidnog tumora (Hungry
bones syndrome: rapid transfer of calcium from plasma into bones after removal of a parathyroid tumor)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 50 
Home Laboratorij CALCIUM (serum)