Vaš Doktor

LAKTAT (Lactate, blood)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Laktat je pokazatelj metaboličkih promjena, imunološke aktivnosti i stanične smrti. Koncentracija laktata u likvoru ne ovisi o koncentraciji laktata u krvi. Njegova koncentracija u likvoru služi za procjenu intratekalnog metabolizma glukoze, od normalne aerobne glikolize do anaerobne. Osjetljiv je pokazatelj bakterijske infekcije CNS-a, ali je niske specifičnosti. Povišena koncentracija laktata u likvoru povezana je sa sniženom koncentracijom glukoze u likvoru.

Određivanje koncentracije laktata u likvoru služi i za praćenje uspjeha liječenja bakterijskih meningitisa. Sniženje koncentracije laktata korelira sa uspjehom liječenja.

Normalan nalaz: u serumu 0.5-2.2 mmol/L, u likvoru 1.1-2.4 mmo/L

Uzroci povišenih vrijednosti / etiologija laktičke acidoze (Etiology of Lactic Acidosis):
1.         Hipoksija tkiva (Tissue Hypoxia)
•           Hiperventilacija
•           Šok: hipovolemični, kardiogeni, endotoksični
•           ICV
•           Konvulzije
•           Trauma (ozljeda glave sa moždanim edemima)
•           Bolesti metabolizma koje uključuju CNS (glikogeneza)
•           Respiratorna greška: asfiksija (respiratory failure: asphyxia)
•           Srčana dekompenzacija
•           Infekcije
•           Ciroza jetre
•           Leukemija
•           Diabetes mellitus
•           Trudnoća
•           Tjelesni napor
•           Lijekovi: adrenalin, fruktoza, glukoza, natrijev bikarbonat (intravenski dat)
•           Teška anemija (severe anemia)
•           Trovanje ugljen monoksidom ili cijanidima
2.         Povezanost/udruženost sa sistemskim poremećajima :
•           Neoplastične bolesti, npr. leukemija, limfom
•           Greška jetre ili bubrega (liver or renal failure)
•           Sepsa (sepsis)
•           Šećerna bolest (diabetes mellitus)
•           Abnormalna crijevna flora: D-laktička acidoza
•           Alkaloza (alkalosis)
•           Sida, AIDS (HIV3)
3.         Sekundarno uzrokovana lijekovima ili toksinima
•           Lijekovi : salicaliti, etanol, metanol, etilen glikol, fruktoza i sorbitol, bigvanidi:
fenformin, metformin (bično se prikazuje kod pacijenata sa bubrežnom
insuficijencijm), Izonijazid, sreptozocin
4.         Nasljedni poremećaji (Hereditary Disorders)
•           Nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze i drugih
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Metilensko plavilo
2.         Morfin
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 20 
Home Laboratorij LAKTAT (Lactate, blood)