Vaš Doktor

MCV (Mean Corpuscular Volume) (Prosječni volumen eritrocita)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: odrasle žene MGH 78 - 102 µm3 ; SI 78 -100 fL
odrasli muškarci MGH 78 – 102 µm3 ; SI 78 – 102 fL)

MCV je mjera obima ili veličine prosječnog eritrocita. Eritrocitni indeksi su prilično korisni pri rasvjetljavanju uzroka anemije. Na osnovi bolesnikova MCV-a, anemija se može razvrstati u mikrocitnu, normocitnu ili makrocitnu, kao što slijedi.

•  Mikrocit:   Eritrocit smanjenog obujma (<80 fL)
•  Normocit: Eritrocit normalnog obujma (80-96 fL)
•  Makrocit:  Eritrocit povećanog obujma (>96 fL)

MCV tipično ovisi o upotrebi automatskog brojača stanica. Automatski brojači mogu dati pogrešne vrijednosti u sljedećim stanjima:

•  Aglutinacija eritrocita u prisustvu hladnih aglutinina ili krioglobulina
•  Značajno povišen broj leukocita
•  Hiperosmolarnost plazme

Dobro je se prisjetiti kako je MCV mjera prosječne veličine eritrocita. Pojedinačni eritrociti mogu se razlikovati po veličini, ali se to ne mora odraziti na MCV, npr. anemija može biti posljedica djelovanja dva uzroka. Ako jedan od uzroka dovodi do mikrocitoze, a drugi do makrocitoze, MCV može biti normalan, jer automatski brojači procjenjuju prosječnu veličinu stanica. Međutim, pretraga razmaza periferne krvi će, pokazati miješanu populaciju stanica, čime se naglašava važnost pretrage svakog razmaza periferne krvi!

Kada je MCV visok a anemija nije izražena, kliničar treba uzeti u obzir alkoholizam, megaloblastičnu anemiju i lijekove kao uzrok tome. Nizak MCV bez izražene anemije treba potaknuti na razmišljanje o talasemiji ili policitemiji veri.

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Megaloblastična anemija
2.         Nedostatak vitamina B12  (vitamin B12 deficiency)
3.         Nedostatak folične kiseline (folic acid deficiency)
4.         Bolest jetre (liver disease)
5.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
6.         Aplazija koštane srži (marrow aplasia)
7.         Mijelofibroza (myelofibrosis)
Uzroci sniženih vrijednosti:
  1. Sideropenična anemija (nedostatak željeza - Iron deficiency)
  2. Talasemija sindrom i dr. hemoglobinopatije (thalassemia syndrome and other hemoglobinopathies)
  3. Anemija kod hroničnih bolesti (anemia of chronic disease)
  4. Hipertireoidizam
  5. Porfirija
  6. Hronična greška bubrega (chronic renal failure)
  7. Trovanje olovom (lead poisoning)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 84 
Home Laboratorij MCV (Mean Corpuscular Volume) (Prosječni volumen eritrocita)