Vaš Doktor

pH, BLOOD (pH arterijske krvi)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalne vrijednosti: 7.35 - 7.45

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Metabolička alkaloza
2.         Hiperaldosteronizam
3.         Cuchingova sindrom
4.         Bolesti pluća
5.         Transfuzija krvi
6.         Nakon obroka
7.         Lijekovi koji uzrokuju alkalozu: antacidi, diuretici, glukokortikoidi, steroidi

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Metabolička acidoza
2.         Ketoacidoza
3.         Adrenalna insuficijencija
4.         Tjelesni napor
5.         Produženo gladovanje
6.         Groznica

Uzroci koji dovode do poremećaja udruženi sa metabiličkom acidozom:
1.         Miješana Anion Gap Acidoza (Mixed Anion Gap Acidosis):
•           Ketoacidoza i mliječna-laktička acidoza (ketoacidosis and lactic acidosis)
•           Intoksikacija metanolom ili etilen glikolom i laktička acidoza
•           intoxication and lactic acidosis)
•           Uremična acidoza i ketoacidoza (uremic acidosis and ketoacidosis)

2.         Miješana Anion Gap i hiperhloremična acidoza :
•           Dijareja i laktička acidoza ili ketoacidoza
•           Progresivna greška bubrega (progressive renal failure)
•           Bubrežna-renalna tubularna acidoza tip IV i dijabetična ketoacidoza
•           Dijabetična ketoacidoza tokom tretmana

3.         Miješana hiperhloremična acidoza (Mixed Hyperchloremic Acidosis):
•           Dijareja i bubrežna-renalna tubularna acidoza
•           Dijareja i hiperalimentacija (diarrhea and hyperalimentation)
•           Dijareja i lijekovi acetazolamid ili mefanedin-sulfamilon

4.         Anion Gap acidoza ili hiperhloremična acidoza i metabolička alkaloza •           Ketoacidoza i produženo povraćanje ili nazogastrična sukcija
•           Hronična greška bubrega i vovraćanje ili nazogastrična sukcija
•           Dijareja i povraćanje ili nazogastrična sukcija
•           Bubrežna-renalna tubularna acidoza i povraćanje
•           Mliječna-laktička ili ketoacidoza plus terapija NaHCO3

5.         Anion Gap acidoza ili hiperhloremična acidoza i respiratorna alkaloza •           Respiratorna alkaloza (respiratory alkalosis)
•           Mliječna-laktička acidoza (lactic acidosis)
•           Trovanje salicilatima (salicylate poisoning)
•           Bolest jetre (hepatic disease)
•           Gram-negativna sepsa (gram-negative sepsis)
•           Edem pluća (Pulmonary edema)

6.         Anion Gap acidoza ili hiperhloremična acidoza i respiratorna alkaloza •           Kardiopulmonarni arest (cardiopulmonary arrest)
•           Plućni edem (pulmonary edema)
•           Respiratorna greška u hroničnoj bolesti pluća
•           Gubitak fosfata (phosphate depletion)
•           Prekomjerno uzimanje ili trovanje lijekom (drug overdose and poisoning)

Uzroci / etiologija laktičke acidoze:
1.         Hipoksija tkiva (tissue hypoxia):
•           Šok: hipovolemični, kardiogeni, endotoksični
•           Respiratorna greška: asfiksija (respiratory failure: asphyxia)
•           Teška kongestivna greška srca (severe CHF)
•           Teška anemija (severe anemia)
•           Trovanje ugljen monoksidom ili cijanidom
2.         Laktička acidoza udružena sa sistemskim poremećajima :
•           Neoplastične bolesti, npr. leukemija, limfom
•           Greška jetre (liver failure)
•           Greška bubrega (renal failure)
•           Sepsa (sepsis)
•           Šećerna bolest (diabetes mellitus)
•           Aktivni napadi bolesti (seizure activity)
•           Abnormalna crijevna flora: D-mliječna acidoza
•           Alkaloza (alkalosis)
•           Sida, AIDS (HIV)

3.         Lijekovi ili toksini koji dovode do sekundarne laktičke acidoze :
 • Salicilati (salicylates)
 • Etanol, metanol, etilen glikol (athanol, methanol, ethylene glycol)
 • Fruktoza i sorbitol (frucrose and sorbitol)
 • Bigvanidi: fenformin, metformin – obično se javlja kod pacijenata sa bubrežnom-renalnom insuficijencijom (biguanides: phenformin, metformin – usually ocurring in patients with renal insufficiency)
 • Izonijazid (isoniazid)
 • Streptozocin

4.         Laktička acidoza zbog nasljednih-hereditarnih poremećaja

•           Nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze i drugih

 

Uzroci / etiologija metaboličke alkaloze:

1.         Hlorid odgovorni (chloride-responsive):

 • Povraćanje (vomiting)
 • Nazogastrična sukcija (nasogastric suction)
 • Diuretici (diuretics)
 • Posthiperkapnična alkaloza (posthypercapnic alkalosis)
 • Gubljenje stolicom: zloupotreba laksativa, cistična fibroza, kosmati adenom (stool losses: laxative abuse, cystic fibrosis, villous adenoma)
 • Masivna krvna transfuzija (massive blood transfusion)
 • Eksogena primjena alkala (exogeneous alkali administration)

2.         Hlorid rezistentni (chloride-resistant)

 • Hiperadrenokortikoidni statusi: Kušingov sindrom, primarni hiperaldosteronizam, sekundarni mineralokortikoidizam [slatkiši, žvakanje duhana] (Hyperadrenocorticoid states: Cushing’s syndrome, primary hyperaldosteronism, secondary mineralocorticoidsm [licorice, chewing tabacco])
 • Hipomagnezemija (hypomagnesemia)
 • Hipokalemija (hypokalemia)
 • Barrter -ov sindrom (Barrter’s syndrome)

Uzroci / etiologija respiratorne acidoze:

 1. Bolest pluća: hronična opstruktivna bolest pluća, teška pneumonija, edem pluća, intersticijalna fibroza (pulmonary disease: COPD, severe pneumonia, pulmonary edema, interstitial fibrosis)
 2. Opstrukcija disajnih puteva: strano tijelo, težak bronhospazam, laringospazam (airway obstruction: foreign body, severe bronchospasm, laryngospasm)
 3. Poremećaji torokalnog koša: pneumotoraks, pomjerljiva pluća, kifoskolioza (thoracic cage disorders: pneumothorax, flail chest, kyphoscoliosis)
 4. Defekti respiratorne muskulature: mijastenija gravis, hipokalemija, distrofija mišića (defects in muscle of respiration: myastenia gravis, hypokalemia, muscular dystrophy)
 5. Defekti perifernog nervnog sistema: amiotrofična lateralna skleroza, poliomijelitis, Guilijan-Bareov sindrom, botulizam, tetanus, trovanje organofosfatima, povreda kičmenog stuba (defects in peripheral nervous system: amyotrophic lateral sclerosis, poliomyelitis, Guillain-Barre syndrome, botulism, tetanus, organophosphate poisoning, spinal cord injury)
 6. Depresija respiratornog centra: anestezija, narkotici, sedativi, embolija ili tromboza vertebralne arterije, porast intrakranijalnog pritiska (depression of respiratory center: anesthesia, narcotics, sedatives, vertebral artery embolism or thrombosis, increased intracranial pressure)
 7. Greška mehaničke ventilacije (failure of mechanical ventilator)

 

Uzroci / etiologija respiratorne alkaloze:

 1. Hipoksemija: pneumonija, plućna embolija, atelektaza, život u velikim visinama (hypoxemia: pneumonia, pulmonary embolism, atelectasis, high-altitude living)
 2. Lijekovi: salicilati, ksantini, progesteron, epinefrin, tiroksin, nikotin (drugs: salicylates, xanthines, progesterone, epinephrine, thyroxine, nicotine)
 3. CNS poremećaji: tumor cerebrovaskularni inzult, trauma, infekcije (CNS disorders: tumor, CVA, trauma, infections)
 4. Psihogena hiperventilacija: anksioznost, histerija (Psychogenic hyperventilation: anxiety, hysteria)
 5. Hepatična encefalopatija (hepatic encephalopathy)
 6. Gram-negativna sepsa (gram-negative sepsis)
 7. Hiponatremija (hyponatremia)
 8. Iznenadan povratak iz metaboličke acidoze
 9. Podupiranje ventilacije (assisted ventilation)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 35 
Home Laboratorij pH, BLOOD (pH arterijske krvi)