Vaš Doktor

RETIKULOCITI (Reticulocyte Count)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Retikulociti su mladi eritrociti koji sadrže ostatke RNK. Broj retikulocita odražava sposobnost koštane srži da stvara zrele eritrocite. Laboratorijski nalaz izrazit će broj retikulocita kao postotak od ukupnog broja eritrocita.

Normalan nalaz: MGH 0,5% - 2,5% eritrocita; SI 0,005 – 0,0025 eritrocita

Indeks stvaranja retikulocita (engl. Reticulocyte Production lndex ili RPI):

Vrijednost RPI 3 pokazuje da je odgovor koštane srži odgovarajući za stepen anemije. Postoje mnogi uzroci za RPI 3 [akutni gubitak krvi, hemoliza i odgovor na terapiju (npr. na liječenje sideropenične anemije preparatima željeza].

Uzroci povišenih vrijednosti:

  1. Hemolitična anemija: kriza srpastih ćelija, talasemija major, autoimuna hemoliza (hemolytic anemia: sickle cell crisis, thalassemia major, autoimmune hemolysis)
  2. Krvarenje (hemorrhage)
  3. Postanemićna terapija: folična kiselina, ferosulfat, vitamin B12 (postanemia therapy: folic acid, ferrous sulfate, vitamin B12)
  4. Hronična greška bubrega (chronic renal failure)

Uzroci sniženih vrijednosti:

  1. Aplastićna anemija (aplastic anemia)
  2. Supresija koštane srži: sepsa, kemoterapeutski pripravci, zračenje-radijacija (marrow suppression: sepsis, chemotherapeutic agents, radiation)
  3. Ciroza jetre (hepatic cirrhosis)
  4. Transfuzija krvi (blood transfusion)
  5. Anemija zbog poremećaja sazrijevanja: anemija usljed nedostatka željeza, megaloblastna anemija, sideroblastna anemija, anemija kod hroničnih bolesti (anemias of disordered maturation: iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, sideroblastic anemia, anemia of chronic disease)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij RETIKULOCITI (Reticulocyte Count)