Vaš Doktor

GLUKOZA, ŠEĆER U URINU (Urine Glucose, qualitative)

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod

Pozitivan test na glukozu obično znači jednu od dvije mogućnosti:

  • visoku koncentraciju glukoze u krvi koja dovodi do prelaženja glukoze u mokraću
  • normalnu koncentraciju glukoze u krvi, ali se filtrirana ne reapsorbira zbog oštećene tubularne funkcije

Kod normalne bubrežne funkcije glukozurije obično nema osim ako glukoza u plazmi ne prelazi 180 mg/dL.

Pretraga urina test-trakicom na glukozu ne preporučuje se za skrining i praćenje
dijabetičara.

Normalan nalaz: negativan

Prisutnost daju:

  1. Šećerna bolest (Diabetes mellitus)
  2. Glukozurija uslijed oštećene tubularne funkcije bubrega je rjeđa. Ona može biti izolirana ili koegzistirati sa drugim abnormalnostima koje su izazvane oštećenom tubularnom funkcijom   poput aminoacidurije, hipofosfatemije i hipouricemije. Ovakav odnos nalaza poznat je kao bubrežni Fanconijev sindrom.
  3. Netolerantnost na glukozu-šećer (glucose intolerance)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 
Home Laboratorij GLUKOZA, ŠEĆER U URINU (Urine Glucose, qualitative)