Vaš Doktor

KOŠTANE POVREDE TEMPORALNE KOSTI

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Frakture piramide mogu da budu: uzdužne, poprečne i kombinovane. Ove podjele su načinjene u odnosu na pravac frakturnih linija i osovine piramide.

Zavisno od vrste povrede mogu biti zahvaćeni i ozlijeđeni: košta­ni dio spoljnjeg ušnog kanala, slušne koščice, gornji zid kavuma i antruma, unutrašnje uho, vrh piramide i facijalni živac.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički podaci ukazuju nam na vrstu povrede i na tegobe poslije povrede: krvarenje iz uha, bol u uhu, oslabljeni sluh, vrtoglavice, gubitak ravnoteže, nesigurnost u hodu, muka, povraćanje, iskrivljenost lica, kao i eventualni znaci povrede endokranijalnog sadržaja i drugih tkiva i organa (gubljenje svesti, retrogradna amnezija, itd.).

Klinička slika

Otoskepski može se konstatovati: prelom spoljnjeg ušnog kana­la, perforacija bubne opne sa krvarenjem u kavumu timpani. Pareza facijalisa, ukoliko se javi može da bude rana, tj. da nastane u momen­tu povređivanja ili da bude kasna, tj. da se javi nekoliko dana poslije povrede.

Kod pojave paralize abducensa i trigeminusa treba misliti na frakturu vrška piramide.

Funkcionalno ispitivanje

Kada frakturne linije idu preko srednjeg uha ispitivanjem sluha konstatuje se konduktivna nagluhost.

Kod povteda labirinta ispitivanjem sluha konstatujemo tipičnu perceptivnu nagluhost.

Ispitivanjem vestibularnog aparata kaloričnim probama i elektronistagmografski (ukoliko to može da se uradi) konstatuje se nadražaj ili pad funkcije do potpune arefleksije vestibularnog aparata.

Električnim ispitivanjem funkcije ozleđenog facijalisa dobija se tačan elektrostatus.

Rtg ispitivanje

Snimanjem piramida po Stenversu, mastoida po Šileru, po Majeru i specijalnim tomografskim snimanjima piramide često se mo­gu otkriti i najmanje frakture.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i odjeIjenjima uz saradnju sa neurologom, neurohirurgom, rendgenologom i specijalistom za fizikalnu medicinu.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni ORL pregled,
  • ispitivanje sluha i vestibularnog aparata (ukoliko je moguće) i
  • rtg snimak uha.

Prognoza

Prognoza zavisi od vrste, opsega povreda i od načina liječenja Kod pravilnog liječenja prognoza je slijedeća:

Pareze facijaliza u najvećem broju slučajeva se popravljaju.

Manja oštećenja labirinta (uslijed potresa) mogu se popraviti, teža oštećenja labirinta su irevevrzibilna, što znači da će perceptivna nagluhost biti definitivna.

Oštećnje kavuma timpani, slušnih koščica i bubne opne zavisi od opsega povrede. Tamo gdje je došlo do izliva krvi sa manjim perfora­cijama na bubnoj opni može doći do potpune anatomske restitucije i vraćanja sluha na normalu.

U slučajevima većih perforacija operativnim putem se može perforacija uspješno zatvoriti. Kada je došlo do povrede slušnih koščica, sluh se najčešće ne može ni operativnim putem vratiti na normalu, što znači da ostaje trajna konduktivna nagluhost.

Kod smetnji vestibularnog aparata, zbog povreda labirinta, sub­jektivne smetnje se vremenom smiruju, ali kod težih povreda objektiv­nim ispitivanjem se stalno mogu zapaziti promjene u vestibularnoj funk­ciji unutrašnjeg uha.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24619015
Trenutno aktivnih Gostiju: 226 
Home Medicina od A do Ž ORL KOŠTANE POVREDE TEMPORALNE KOSTI