Vaš Doktor

PROFESIONALNO OŠTEĆENJE SLUHA (Laesio nervi cochlearis profesionalis)

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza • Radna sposobnost

Uvod
Pod profesionalnim oštećenjem sluha podrazumijevamo perceptivna oštećenja sluha koja su nastala u uslovima industrijske buke koja prelazi kritični intenzitet od 80 decibela.

 

Oštećenje sluha je utoliko teže, ukoliko je bolesnik duže izlo­žen buci, ukoliko je buka većeg intenziteta i ukoliko ona ispunjava izvjesne fizičke karakteristike. Individualna osetljivost na buku je različita i ona je veća kod ljudi koji imaju ma koju vrstu oštećenja ili obolenja srednjeg i unu­trašnjeg uha, pretrpljenu traumu glave, itd. Pored ovoga, postoje i izvjesne individualne osetljivosti, čiji su razlozi nama nepoznati.

Dijagnoza
Anamneza
Anamnestički je važno utvrditi koliko dugo radi radnik u buci, koliki je intenzitet buke i da li postoje i drugi uzroci koji bi mogli dovesti do oštećenja sluha. Radnici se žale na slabiji sluh koji se po­stepeno pogoršava.
Klinička slika
Otoskopski nalaz na uhu je normalan.
Funkcionalno ispitivanje
Ispitivanjem sluha konstatuje se perceptivna nagluhost sa svim karakteristikama ove nagluhosti. Ovo ispitivanje treba da bude audiometrijsko.

U početku bolesti nalazimo skotom na oko 4000 Hz i za vazdušnu i za koštanu provodljivost. Vremenom ovaj skotom raste i zahva­ta niže i više frekvence. Kasnije dolazi do sve većeg pada krivulje za koštanu i vazdušnu provodljivost za visoke tonove. Na kraju, to je niža ili viša padajuća perceptivna krivulja.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama i u ambulantama dispanzera za medicinu rada.

Minimum za dijagnozu
  • iscrpna radna, lična i po­rodična anamneza,
  • otoskopski pregled i
  • audiometrijski pregled sluha.
Prognoza
Obolenje je progresivno i traje sve dok je radnik izlo­žen buci. Čim prestane rad u buci, prestaje i progresija obolenja. Obolenje je ireverzibilno i ne može da se liječi.
Radna sposobnost
Radna sposobnost radnika koji rade u buci zavisi od godina starosti radnika, njegovog zanimanja i kvalifikacije kao i stepena oštećenja sluha.

Mlađi radnici, kod kojih se primjeti brza evolucija bolesti, ne smiju da rade u buci.

Stariji radnici koji se nalaze pri kraju radnog staža i pored ve­ćeg oštećenja sluha mogu da rade u buci.

Dalji rad u buci kod ovih radnika neće dovesti do bitnih promjena u stanju sluha, ali bi zato promjena radnog mjesta ili prekvalifikacija vrlo često imale neugodnih posljedica po radniku, njegovu porodicu, pa i samo preduzeće.

Starijim radnicima kojima i pored dugogodišnjeg rada u buci sluh nije mnogo oštećen treba dozvoliti da rade u buci, što znači da nisu mnogo osjetIjivi na buku, a s druge strane prekvalifikacija i promjena radnog mjesta mogla bi po njih da ima štetnih posljedica.

Ne smije se dozvoliti rad u buci radnicima pri stupa­nju na posao ako imamo nekih dokaza da će buka dovesti do brzog oštećenja sluha.

Radnici koji imaju oštećenje sluha bukom, i ne rade više u bučnim prostorijama, ne mogu da rade na radnim mjestima gdje je po­treban precizan sluh.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
Home Medicina rada PROFESIONALNO OŠTEĆENJE SLUHA (Laesio nervi cochlearis profesionalis)