Vaš Doktor

PROCJENA OPASNOSTI OD ZAGAĐENJA RADNE SREDINE HEMIJSKIM FAKTORIMA

Za rano predviđanje štetnih učinaka onečišćenog zraka na zdravlje bitna je identifikacija i određivanje koncentracije zagađenja u zraku radnog mjesta. Hemijska analiza biološkog materijala, kao što je krv ili urin (određivanje koncentracije otrovne tvari, njezinog metabolita ili produkta njezine reakcije) također može pružiti vrijedne podatke o stepenu izlaganja radnika štetnim tvarima (biološko nadziranje).

Samo analiza zraka može dati odgovor na pitanje ima li određenog zagađenja u atmosferi radnog mjesta suviše ili ne. Za praktičara na terenu vrlo se često problem analize zraka svodi samo na uzimanje uzoraka zraka i slanja tog uzorka na analizu u specijalizirane laboratorije.

Rezultati analize uspoređuju se sa maksimalno dopustivom koncentracijom (MDK) za dotično onečišćenje zraka. Maksimalno dopustiva koncentracija je najvećaa koncentracija neke tvari kojoj radnik smije biti izložen tokom cijele radne smjene, 5-6 dana sedmično, tokom čitavog radnog života, bez negativnog zdravstvenog učinka. Ako se analizom zraka ustanovi da je izmjerena koncentracija zagađenja veća od njezine MDK, ne smije se dopustiti rad radnika u takvim uslovima. Naše vrijednosti MDK za neka česta zagađenja radnog prostora:

Maksmalno dopustive koncentracije nekih štetnih tvari u radnim prostorijama i prostorima:
Tvar                              MDK (mg/m3)                            Tvar                              MDK (mg/m3)
Olovo                            0,1                                            Fluor                               0,2
Živa                                                                                 Klor                                1,5
- anorganska               0,05                                          Sumporni dioksid         5,0
- organska                   0,01                                          Dušični oksid                6.0
Mangan                        1,0                                            Fosgen                           0,4
Kadmij                          0,01                                          Formaldehid                  0,6
Krom (6-valjani spojevi)   0,05                                    Ugljen monoksid            33
Nikal                             0,05                                          Sumporovodik               15
Kobalt                           0,05                                          Cijanovodik                    5
Amonijak                       18                                             Vinilhlorid                       5
Kvarcni pijesak            0,5                                            Benzen                           15
Anilin                            8
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 136 
Home Medicina rada PROCJENA OPASNOSTI OD ZAGAĐENJA RADNE SREDINE HEMIJSKIM FAKTORIMA