Vaš Doktor

ALUMINOZA

• Uvod • Klinička slika • Radna sposobnost

Uvod
Aluminoza nastaje udisanjem prašine aluminijuma i njegovih jedinjenja promjera manjeg od 5 mikrona. Aluminijum se dobija iz rude boksita koja pored aluminijuma i gvožđa sadrži do 10% SiO2. Aluminijum jon izaziva na mjestu deponovanja u dubokim disajnim putevima i plućima ireverzibilne promjene proteina u tkivu i dovodi do ranog stvaranja hijalino-degenerativnog vezivnog tkiva sa jakom tendencijom retrahovanja.

U opitima na životinjama pokazao se jako fibrogen gama-aluminijumoksid, gama-aluminijum hidroksid kao i aluminijum fosfat kad su aplicirani sa kvarcom i tridimitom, dok je alfa-aluminiumoksid (korund) bio inertan.

Klinička slika
kašalj sa iskašljavanjem, dispnoja, često se mogu čuti bronhitični šušnjevi. Kod teškog oštećenja plućnih struktura relativno rano se javljaju znaci emfizembronhita sa funkcionalnim smetnjama sve do cor pulmonale. Dijagnoza je moguća samo uz rendgenski snimak.

Rtg slika: obostrano se vide simetrične, u početku saćaste, kasnije fine, meke, nejasno ograničene mrljaste sjenke pa i velike oblačasto rasijane sjenke pri čemu plućni vrhovi ostaju pošteđeni. Donja plućna polja su svjetla, krupnosaćasta, dijafragme niske, bazalna pleura festonirana. Hilusne sjenke su obično neizmjenjene i ponekad je prisutan spontani pneumotoraks. Često progredira i nakon prekida ekspozicije.

Elementi dijagnoze: Radna anamneza sa dokazom ekspozicije prašini, klinički nalaz, rtg pluća, laboratorijske analize krvi i urina, spirometrija.

Diferencijalno dijagnostički isključiti sva stanja koja mogu imati sličnu rtg sliku (kao kod silikoze, v. silikoza).

Radna sposobnost
Kod aluminoze i talkoze vrijede isti principi kao kod silikoze. Aluminoza i talkoza se priznaju za profesionalno oboljenje kod svih radova gdje se razvija prašina aluminijuma i njegovih jedinjenja i talkuma uz postojanje jasnog rtg nalaza i objektivno dokazane kliničko-funkcionalne smetnje.
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Medicina rada ALUMINOZA