TRANSPLATACIJA

Ispis

Presađivanje ili transplantacija je prenos živih stanica, tkiva i organa sa jedne osobe (davaoca, donora), drugoj osobi (primaocu, recipijentu) ili sa jednog dijela tijela na drugo (npr. transplatati kože) sa ciljem obnavljanja defekta ili nedovoljne funkcije.